Klachtenprocedure

 

Arbo Andersom Denken streeft ernaar zijn dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer inhoud van de dienstverlening, bereikbaarheid, snelheid van werken en goede informatievoorziening een grote rol. Arbo Andersom Denken beschouwt klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, zodat we u als klant beter kunnen adviseren en ondersteunen.
Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft Arbo Andersom Denken een duidelijke klachtenprocedure. We vinden het belangrijk dat uw visie op de klacht gehoord wordt en dat klachten binnen drie weken afgehandeld zijn. Onvrede met een advies van de bedrijfsarts om het werk (gedeeltelijk) te hervatten valt niet onder de klachtenprocedure. Daarvoor is, onder bepaalde voorwaarden (zie www.uwv.nl), de procedure 'deskundigenoordeel' bedoeld.

Hoe wordt uw klacht behandeld?
Een klacht kan op verschillende manieren ingediend worden; zowel mondeling als schriftelijk. Onze voorkeur gaat uit naar een schriftelijke klacht, omdat tekst dan het uitgangspunt is van de behandeling en niet een eventuele interpretatie van de klacht door de ‘klager’. Binnen 3 dagen ontvangt ‘klager’ van Arbo Andersom Denken een schriftelijke ontvangstbevestiging. De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke manager, Toine van Loon, directeur algemene zaken. In de meeste gevallen zal hij voor een toelichting contact met ‘klager’ opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen Arbo Andersom Denken gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben. Op basis van de verzamelde informatie komen we tot een uitspraak. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties Arbo Andersom Denken aanbrengt. Bij een ongegronde en deels gegronde klacht wordt de uitspraak gemotiveerd. ‘Klager’ ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak. Wanneer ‘klager’ het met de uitspraak oneens is kan ‘klager’ zich wenden tot de geschillencommissie.

U kunt uw klacht melden op contact@arboandersomdenken.nl of per post naar:

Arbo Andersom Denken
T.a.v. A van Loon, directeur algemene zaken
Sloterweg 303
1171 VC Badhoevedorp

Arbo Andersom Denken is een onderdeel van Everybody Works BV