Ons team specialiseert zich op het begeleiden van zowel werkgevers als werknemers op het gebied van het onderzoeken van mogelijkheden in re-integratie.

Elke werkgever krijgt helaas te maken met werknemers die zich arbeidsongeschikt melden. Gelukkig herstelt het overgrote deel van deze werknemers binnen afzienbare periode, waardoor deze werknemers weer duurzaam kunnen terugkeren in het eigen werk. Echter, het komt voor dat een werknemer en een werkgever geconfronteerd worden met een periode van langdurig verzuim. Dit kan ertoe leiden dat de terugkeer van de werknemer niet soepel verloopt of zelfs uitblijft.

Arbo Andersom Denken helpt u hiermee. Wij bieden arbeidsdeskundige onderzoeken, tweede spoorbegeleiding, onafhankelijk gesprekspartners bij meningsverschillen, verzuimadviseurs en alles wat bijdraagt aan een oplossing voor werkgever én werknemer. Arbo Andersom Denken werkt complementair aan én in goede samenwerking met uw casemanager, preventiemedewerker en/of uw arbodienst.

Wat is re-integratie?
Re-integratie houdt in dat de nodige hulp wordt geboden aan een werk­zoekende bij het vinden van werk. De werkzoekende wordt begeleid door specialisten van een re-integratie­bureau en de werkgever wordt ondersteund bij het re-integratie­proces. Arbo Andersom Denken verzorgt voor particulieren, werkgevers en gemeenten een aantal re-integratie­diensten die wij graag nader belichten.

Eerste spoor re-integratie
Bij re-integratie eerste spoor re-integreert een zieke werknemer in de huidige functie. Arbo Andersom Denken helpt in dit proces de zieke werknemer terugkeren naar de huidige werkplek. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt gekeken naar een andere functie binnen de huidige organisatie. Wij houden ons bij spoor 1 vooral bezig met onder­steuning, coaching  en arbeidskundig onderzoek, zodat de werknemer duurzaam en gezond terug kan keren in het arbeidsproces.

Tweede spoor re-integratie
Bij tweede spoor re-integratie wordt er voor de werknemer in een andere organisatie gezocht naar een passende baan. Een passende functie is een functie waarbij rekening wordt gehouden met de beperkingen van de werknemer. Onze tweede spoortrajecten zijn intensief en resultaatgericht. Het doel is tenslotte om de werknemer weer duurzaam aan het werk te helpen. Uiteraard zijn wij een organisatie met oog voor het menselijk aspect en zijn onze trajecten altijd maatwerk, zodat alle partijen het als een positief traject ervaren! Een duidelijke win-winsituatie.
De duur van het traject wordt enerzijds bepaald door de situatie en de problematiek van de werknemer, anderzijds door de wensen van de opdrachtgever. Parallel aan de begeleiding voeren wij een zorgvuldig rapportageproces volgens de UWV Werkwijze Poortwachter.

Uitvoering onderzoek naar de re-integratiemogelijkheden spoor 2
Het onderzoek naar de re-integratiemogelijkheden spoor 2 bestaat bij ons uit een intakegesprek en 2 fasen. Het traject loopt tot einde wachttijd of wanneer de melding van arbeidsongeschiktheid kan worden afgesloten.

Wat mag u van ons verwachten?

Intake:

 • Intakegesprek met u en uw medewerker.
 • Opstellen van een intake rapportage.

Fase 1:

 • Vormgeven van het persoonsprofiel en het zoekprofiel.
 • Start met marktbenadering op basis van de beste match tussen het persoonsprofiel en het zoekprofiel.
 • In deze fase mag u van ons verwachten, dat wij tweewekelijks contact hebben met uw werknemer. Wij houden u goed op de hoogte en voorzien u van een fase 1 rapportage.

Fase2:

 • Uitvoeren van de marktbenadering.
 • Uitvoeren activiteiten in het kader van werkfit maken.
 • Ondernemen activiteiten in het kader van opdoen werkplekervaring.

In deze fase mag u van ons verwachten, dat wij driewekelijks contact hebben met uw werknemer. Ook in deze fase houden wij u op de hoogte van de voortgang en voorzien wij u van duidelijke rapportages. Natuurlijk zorgen wij het gehele traject, dat wij voldoen aan de verplichtingen die gesteld worden vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.

Derde spoor re-integratie
Wanneer een zieke werknemer in re-integratie derde spoor belandt, betekent dat het de werk­nemer niet lukt om de re-integreren in een gelijksoortige functie noch bij het eigen, noch bij een ander bedrijf. In deze fase brengt Arbo Andersom Denken de situatie van de werk­nemer opnieuw in kaart en stelt in samen­spraak met werkgever en werknemer een arbeidscontract­overname voor. Dit derde spoor traject kan de kosten voor de werkgever aanzienlijk beperken.

Re-integratie voor uitkeringsgerechtigden
Arbo Andersom Denken kan ook worden ingeschakeld voor mensen die een uitkering ontvangen van de gemeente. Met behulp van re-integratie-instrumenten als jobhunting, sollicitatie­begeleiding en scholing worden de cliënten van de gemeente begeleid naar werk.

Verzuimmanagement
Arbo Andersom Denken werkt graag samen met werkgevers om beleid te ontwikkelen en te implementeren op het gebied van ziekteverzuim. Het doel is niet alleen om het verzuim terug te brengen, maar ook om lange re-integratieprocessen voor te zijn. Wij beschikken over ervaren casemanagers om het re-integratieproces te coördineren.

Advies wet- en regelgeving
Het niet opvolgen van de regelingen uit de Wet Poortwachter kan zowel voor de werkgever, als voor de werknemer grote financiële gevolgen hebben. Arbo Andersom Denken adviseert werkgevers en werknemers graag over de complexe en dynamische wet- en regelgeving inzake ziekte en re-integratie.

Arbeidskundig onderzoek
Onze arbeidsdeskundige bekijkt samen met u en uw medewerker alle mogelijkheden voor een snelle en verantwoordelijke terugkeer naar werk. U kunt hierbij denken aan aanpassingen op de werkplek of aan ander werk binnen en zelfs buiten uw organisatie. Tevens adviseert de arbeidsdeskundige u over de verplichten en mogelijkheden die ontstaan vanuit de wet verbetering poortwachter.

Werkwijze

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

 • Eerst kijkt de arbeidsdeskundige of terugkeer naar het eigen werk mogelijk is en welke aanpassingen eventueel gedaan dienen te worden om re-integratie in de eigen functie weer mogelijk te maken (re-integratie spoor 1)
 • Is terugkeer in het eigen werk niet mogelijk? Dan onderzoekt de arbeidsdeskundige of terugkeer naar ander werk binnen de eigen organisatie haalbaar is. Eventueel met werkplek-, functieaanpassingen of voorzieningen (eveneens re-integratie spoor 1)
 • Een laatste stap is het advies over bemiddeling naar een andere functie buiten de huidige organisatie (re-integratie spoor 2)

Het onderzoek bestaat uit een gesprek met de werkgever, een gesprek met de werknemer, indien nodig een bezoek aan de werkplek en een gezamenlijk afsluitend gesprek. U en uw werknemer ontvangen een rapportage waarin de conclusies en de adviezen van de arbeidsdeskundige onderbouwd worden weergegeven.